KVA Managements Consultants is een adviesgroep waarvan Hans Versluijs en René Verkuylen de vaste kern vormen.


Hans Versluijs

Hans Versluijs (1948) is jurist en bestuurskundige en vanaf 1985 als extern organisatie adviseur bezig met "de kunst van het veranderen” in de publieke sector. Hij heeft daarbij leiding gegeven aan een groot aantal veranderingsprocessen en het gebied van beleidsontwikkeling, fusie en samenwerking, besturings- en managementvraagstukken en professionalisering.
Hij is te typeren als sterk samenwerkingsgericht, conflictoplossend en verbindingen aanbrengend, waarbij het te behalen resultaat voorop blijft staan. Hij is daarbij voortdurend op zoek naar hoe je mensen het waardevolle van zichzelf in hun organisatie te nutte kunt laten maken.

“Ik vind na al die jaren het werken in de publieke sector nog steeds een grote uitdaging omdat het hier altijd gaat om maatschappelijk-politieke vraagstukken en het daarbij behorende relevante normen- en waardenstelsel.
Uiteindelijk is de maatlat toch steeds wat de gebruiker, cliënt, burger wijzer wordt van de beoogde verandering. Dat vergt een voortdurende fundamentele discussie met je opdrachtgever (en jezelf) over de vraag waarom het veranderingsproces nodig is en of de” kosten” en “baten” een positief saldo opleveren.
Daarbij zijn de opvattingen van mijn opdrachtgevers, veelal besturen, raden van toezicht, directies uiteraard van groot belang. Maar het voortdurend meewegen van ervaringen en meningen van de gebruikers en medewerkers van de organisatie geeft mijn werk de extra dimensie die ik nodig heb om scherp te blijven en voldoening uit men werk te halen. Mijn ervaring daarbij is dat het 9 van de 10 keer mogelijk is daadwerkelijk win-winsituaties voor alle betrokkenen te realiseren”.

Persoonlijke coördinaten
Favoriete muziek: Kamermuziek, meer in het bijzonder strijkkwartetten van Beethoven, Mendelssohn, Haydn en Schubert
Leukste vrijetijdsbesteding: CD-winkels afstruinen
Het liefst geworden: Kok
Lievelingsschrijver: J.F.Th. van der Heijden
Lastigste eigenschap: Altijd om de volgende hoek willen kijken naar nieuwe ontdekkingen

René Verkuylen

René Verkuylen (1960) is arbeid- en organsiatiepsycholoog en bedrijfskundige. In de afgelopen 15 jaar heeft hij vooral opdrachten uitgevoerd in de gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast is hij ook in de welzijnssetor en bij de overheid actief.
Hij heeft in deze sectoren een groot aantal fusieprocessen begeleidt of geleid, is betrokken geweest bij vaak complexe veranderingsprocessen en begeleidt organisaties bij strategiebepaling.

In zijn opdrachtuitvoering is René Verkuylen te typeren als creatief, onafhankelijk, ondernemend en doorgrondend. Hij is gericht op het organiseren van processen die verbinding aanbrengen tussen mensen en de zaken waar zij voor staan. Hij kan verschillende, ook tegengestelde opvattingen tot synergie brengen en vertalen naar een gemeenschappelijk resultaat. Is zeer doelgericht en vindt juist daarom de weg er naar toe, het proces, minstens zo belangrijk. Hij maakt graag gebruik van zaken die “toevallig” onderweg gebeuren.

“Ik ben de afgelopen 15 jaar intensief betrokken geweest bij vele uitdagende en complexe veranderingsprocessen. In het begin vond ik het vooral belangrijk dat we goed nadachten over waar we mee bezig waren. Slimme plannen trekken in de bovenkamer van de organisatie. Al werkende weg ben ik gaan zien dat waardevolle veranderingen niet zozeer bedacht worden, maar veel meer gemaakt worden. We máken verandering. Actief sleutelen en sjorren met elkaar totdat we het betere tot stand hebben gebracht. Als externe sta ik dan liever niet onafhankelijk aan de zijlijn; ik produceer graag mee.
Klanten en werkers zijn de belangrijkste ingredienten voor dit “productieproces”. Zij vertegenwoordigen de waarde van en voor de organisatie en maken het veranderingsproces waardevol. Zeker in de publieke sector. Ik probeer ertoe bij te dragen dat mijn opdrachtgevers zich door deze waarde laten leiden en de voorgenomen verandering waar-maken”.


Persoonlijke coördinaten
Favoriete muziek: Oude en nieuwe soul (Aretha Franklin, Marvin Gay, Angie Stone), Beck, Tom Waits en Radiohead. Alleen in de Goede Week erg gesteld op J.S. Bach
Beste boek: Gloed van Sandor Maray
Spannendste stad: New York City
Lekkerste gerecht: Zarzuela
Het liefst geworden: Couturier

Professioneel samenwerkingsverband
Het integrale karakter van de meeste veranderingsoperaties vraagt dat de partners van KVA Management Consultants generalist zijn. Soms is in de opdrachtuitvoering aanvullende specifieke expertise nodig. KVA Management Consultants stelt de opdrachtgever dan voor om een van hun bevriende netwerkrelaties in te schakelen. Zij brengen op gebieden als HRM, Financieel Management, ICT-beleid hun specifieke deskundigheid in. Als bevriende relatie hebben zij een vergelijkbare kijk op veranderingsprocessen als de vaste partners van KVA Management Consultancy.